เข้าเว็บไซต์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์               เช็ค email โรงเรียน                รูปภาพกิจกรรม

 

:::: ประชาสัมพันธ์ ::::  ให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน มาสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค. 2564  ::::  เปิดเทอม วันจันทร์ ที่ 1 พ.ย. 2564  ::::

www.google.co.th สพม.ศรีสะเกษยโสธร SMSS สพม.ศรีสะเกษยโสธร ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.)
ทะเบียนวัดผล SGS (สำหรับครู) ผลการเรียนออนไลน์(สำหรับนักเรียน) e-MESystem ระบบประกันฯของโรงเรียน
SALARY ข้าราชการ NISPA CATAS e-Donation (ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์)
ภ.ง.ด. 91 facebook ทีวีออนไลน์ www.youtube.com
SESA แผนงานโรงเรียน   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร   กบข. สพฐ.
ประชุมวิชาการระดับชาติ QuiverVision มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา DEEP (แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ)  

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 199 หมู่ 1 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ :: 045-979874 Fax :: 045-979874 (อัตโนมัติเมื่อสิ้นสัญญาณเสียงครั้งที่ 5)
E-mail ::
skp@srikaew.ac.th  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของโรงเรียน :: 0994000352573  รหัส SMIS :: 35022012   รหัส OBEC :: 1035430419