เข้าเว็บไซต์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์               เช็ค email โรงเรียน

 

:::: ประชาสัมพันธ์ ::::  ต้องการสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ที่เบอร์ 08-9286-0707  ::::  เปิดเทอม วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564  ::::

www.google.co.th สพม.28 SMSS ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.)
ทะเบียนวัดผล SGS (ครู) ผลการเรียนออนไลน์ e-MESystem Tranining OBEC
SK Cloud NISPA CATAS TEPE Online
ภ.ง.ด. 91 facebook ทีวีออนไลน์ www.youtube.com
SESA QuiverVision ระบบประกันฯของโรงเรียน e-Donation (ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร SALARY ข้าราชการ กบข. สพฐ.
ประชุมวิชาการระดับชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา DEEP (แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ) แผนงานโรงเรียน

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 199 หมู่ 1 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ :: 045-979874 Fax :: 045-979874 (อัตโนมัติเมื่อสิ้นสัญญาณเสียงครั้งที่ 5)
E-mail ::
skp@srikaew.ac.th  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของโรงเรียน :: 0994000352573  รหัส SMIS :: 35022012   รหัส OBEC :: 1035430419