แผนกลุยทธ์พัฒนาสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564-2568

หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลุยุทธ์
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
บทที่ 5 การควบคุมกลยุทธ์
บทที่ 6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน