ระบบรับสมัครและมอบตัวเข้าเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 แบบ online ประจำปีการศึกษา 2564
 
 

หมายเหตุ :: 1. "มอบตัวนักเรียนเข้าเรียน" หมายถึง เป็นการยืนยันว่าขอเข้าเรียนจริง
               2. สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ตอนเปิดเทอม หรือ โทร. 08-92860707