ระบบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2564

(ทำการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ตั้่งแต่บัดนี้ จนถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามสดมภ์ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ทำการบันทึก

 

ข้อมูลการมอบตัวนักเรียน


ใบมอบนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษยโสธร

   ข้อมูลนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน 
 

ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน


เขียนที่ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์   

วันที่   เดือน   พ.ศ. 2564   

           ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)    อาชีพ  

   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่   หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   ตำบล  

   อำเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์  

   เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยเป็น   รายได้ต่อเดือน  (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

   ขอทำใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
 

ข้อมูลนักเรียน


           ด้วย (ชื่อ-สกุล นักเรียน)   เกิดวันที่   เดือน   พ.ศ.  

   สถานที่เกิด แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด  

   สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา   หมู่เลือด   น้ำหนัก  กก.  ส่วนสูง  

   มีพี่น้องทั้งหมด (รวมตนเอง)  คน 

               ประกอบด้วย พี่ชาย  คน   พี่สาว  คน   น้องชาย  คน   น้องสาว  คน   นักเรียนเป็นบุตรคนที่  

   โรคประจำตัว (ถ้ามี)   ความสามารถพิเศษ   

   ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่ที่  

               รหัสประจำบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้านหน้าแรก)    บ้านเลขที่    หมู่ที่    ชื่อหมู่บ้าน   

               ตำบล    อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   

               หมายเลขโทรศัพท์    E-mail   

   การเดินทางมาโรงเรียน      ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน  กิโลเมตร

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  บาท/เดือน   ค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียน คาดว่าจะให้นักเรียนมาโรงเรียน  บาท/วัน
 

ข้อมูลสถานศึกษาเดิม


   นักเรียนจบ ป.6 หรือ ม.3 จาก    ตำบล 

   อำเภอ    จังหวัด    ชั้นเรียนสุดท้าย 
 

ข้อมูล บิดา-มารดา


   สถานภาพของ บิดา-มารดา 


   ชื่อ-สกุลบิดา (ใส่ยศเต็ม)    อายุ    สัญชาติ    เชื้อชาติ 

   ศาสนา    เลขประจำตัวประชาชน    อาชีพ   

   รายได้/เดือน  บาท   สถานที่ทำงาน    หมายเลขโทรศัพท์ 

   ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่    หมู่ที่    ชื่อหมู่บ้าน    ตำบล 

             อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์ 


   ชื่อ-สกุลมารดา (ใส่ยศเต็ม)    อายุ    สัญชาติ    เชื้อชาติ 

   ศาสนา    เลขประจำตัวประชาชน    อาชีพ   

   รายได้/เดือน  บาท   สถานที่ทำงาน    หมายเลขโทรศัพท์ 

   ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่    หมู่ที่    ชื่อหมู่บ้าน    ตำบล 

             อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์ 
 

การให้คำสัญญากับโรงเรียนของผู้ปกครอง


           บัดนี้ (ชื่อ-สกุลนักเรียน) ได้เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะเป็นผู้ปกครอง คอยกำกับ ดูแล และเอาใจใส่ให้ (ชื่อ-สกุลนักเรียน)  ตั้งใจศึกษา เอาใจใส่ต่อการเรียนให้ดีอย่างสม่ำเสมอ และจะอบรม  ตักเตือน สั่งสอน ให้ประพฤติและปฏิบัติตามกฏระเบียบ วินัย ข้อบังครับ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดีทุกประการ  ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนนี้ ข้าพเจ้ายินดีมอบนักเรียน ในความปกครองของข้าพเจ้าให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ หากกระทำผิดต่อกฏระเบียบ วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน  ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการลงโทษตามกฏระเบียบของโรงเรียนตามควรแก่กรณี

           ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน          


พัฒนาโดย :: Kruhala