รายชื่อผู้มอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขประจำตัว
ประชาชน
สถานศึกษาเดิม พิมพ์
ใบมอบตัว
55 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญน้อม มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200078961 พิมพ์
54 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญน้อม มัธยมศึกษาปีที่   1 พิมพ์
53 เด็กชาย คิรากร เพียรมั่น มัธยมศึกษาปีที่   1 1709100037119 ป.6 พิมพ์
52 เด็กชาย ชยากร อ่อนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200080516 ป.6จากโรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
51 เด็กหญิง จิรวรรณ ขันแก้ว มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200081431 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
50 นาย ธีรภัทร เพียรมั่น มัธยมศึกษาปีที่   4 1709901612669 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
49 เด็กชาย ชาคริต วรสาร มัธยมศึกษาปีที่   1 1 3595 00025 42 1 บ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
48 เด็กชาย ณัฐพงษ์กูมารสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่   1 1209000415205 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
47 เด็กชาย ชาคริต วรสาร มัธยมศึกษาปีที่   1 1 3595 00025 42 1 บ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
46 เด็กหญิง นันทวัน นาทะคำ มัธยมศึกษาปีที่   1 1 7188 00126 23 7 ป.6 พิมพ์
45 เด็กหญิง นันท์นลิน นาทะคำ มัธยมศึกษาปีที่   1 1 7188 00126 24 5 ป.6 พิมพ์
44 เด็กหญิง ดีพร้อม โภคทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200084333 บ้านศรีแก้ว พิมพ์
43 เด็กชาย ศุภกร​ กาลจักร มัธยมศึกษาปีที่   1 1350101864669 ป.6 พิมพ์
42 เด็กชาย สุทธิชาติ รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่   1 1103300264097 ป.6 จาก โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
41 เด็กชาย ธนภัทร แก้วหาญ มัธยมศึกษาปีที่   1 1359700043253 ศรีแก้ว พิมพ์
40 เด็กชาย สุพพัด ทองบ่อ มัธยมศึกษาปีที่   1 1102004015338 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
39 เด็กชาย เด็กชายธีรฉัตร์ ผลจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่   1 พิมพ์
38 เด็กชาย เด็กหญิง ปภาวรินท์ คำหาญ มัธยมศึกษาปีที่   1 13501 01837 432 พิมพ์
37 เด็กชาย เด็กหญิง ปภาวรินท์ คำหาญ มัธยมศึกษาปีที่   1 13501 01837 432 พิมพ์
36 เด็กชาย ด.ญ ปภาวรินท์ คำหาญ มัธยมศึกษาปีที่   1 13501 01837 432 พิมพ์
35 เด็กชาย ด.ญ ปภาวรินท์ คำหาญ มัธยมศึกษาปีที่   1 13501 01837 432 พิมพ์
34 เด็กหญิง วริสรา กองเกิด มัธยมศึกษาปีที่   1 19098 03337 22 0 พิมพ์
33 นางสาว พิชชาพร คำตัน มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200053268 ม.3 พิมพ์
32 นางสาว ภัครนันท์ ประจวบสุข มัธยมศึกษาปีที่   4 1359700033541 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
31 นางสาว เจนจิรา กระต่ายทอง มัธยมศึกษาปีที่   4 1104300873931 ศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
30 นางสาว พัสตราภรณ์ ดอกบัว มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200052369 ร.รบ้านศรีแก้ว,ร.รศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
29 เด็กชาย วรากร แก้วประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่   1 1459700051492 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พิมพ์
28 เด็กหญิง บุษยา มัธยมศึกษาปีที่   1 1149901075561 ป.6 พิมพ์
27 เด็กชาย วิวัฒน์ชัยผ่านเมือง มัธยมศึกษาปีที่   1 1359700042818 พิมพ์
26 นาย อภินันท์ อัศวภูมิ มัธยมศึกษาปีที่   4 1350101760481 ศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
25 เด็กชาย ขวัญชัย คนเพียร มัธยมศึกษาปีที่   1 1350901044038 ป.6 พิมพ์
24 เด็กชาย ปุณภพ โพธิ์ศร มัธยมศึกษาปีที่   1 1119100015315 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ พิมพ์
23 เด็กหญิง รุ่งนภา คันธี มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200075482 โรงเรียนบ้านศรีเเก้ว พิมพ์
22 เด็กหญิง นิจชยา บรรลือ มัธยมศึกษาปีที่   1 1678700063587 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
21 เด็กหญิง รัตติกาล ดอกบัว มัธยมศึกษาปีที่   1 1129902133123 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
20 นางสาว สุภัชญา วงค์เพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200051109 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
19 เด็กหญิง นิศารัตน์ เทพตาแสง มัธยมศึกษาปีที่   1 1101801561556 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
18 เด็กหญิง สายศมร เปี้ยมั่น มัธยมศึกษาปีที่   1 1100201957300 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
17 เด็กชาย อนุสร คำใส มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200079968 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
16 เด็กหญิง อมรรัตน์ คำใส มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200079950 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
15 เด็กหญิง นัตยา​ ทับแสง มัธยมศึกษาปีที่   1 1149901075570 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
14 นาย วชิรวิทย์ อินมนตรี มัธยมศึกษาปีที่   4 1100401289327 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
13 นางสาว วิลาสินี แสนอ้วน มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200054019 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
12 เด็กชาย อนุสร คำใส มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200079968 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
11 เด็กหญิง อมรรัตน์ คำใส มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200079950 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
10 เด็กชาย นพรัตน์ เมฆชัยภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่   1 1350101839338 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พิมพ์
9 เด็กชาย นาจา วรรณจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่   1 1359700042621 โรงเรียนตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ พิมพ์
8 เด็กหญิง นวลศิริ ดอกบัว มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200078155 โรงเรียนบ้านศรีเเก้ว พิมพ์
7 เด็กหญิง ธมลวรรณ กุมารสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200079089 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พิมพ์
6 นางสาว พุธธิดา พิมภาค มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200057212 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
5 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ชัยชนะ มัธยมศึกษาปีที่   1 1396004489774 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
4 นางสาว สุรัตน์ดา ศรีมันตะ มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200054272 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
3 นางสาว สุพรรษา บรรเทิง มัธยมศึกษาปีที่   4 1359200058138 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ พิมพ์
2 เด็กชาย ธีรภัทร วงค์ทอง มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200075423 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พิมพ์
1 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิมพ์ภาค มัธยมศึกษาปีที่   1 1359200077922 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย พิมพ์


ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดติดต่อที่ idline ::  hs3roh

หมายเหตุ :: เมื่อรายงานตัวเข้าเรียน online เสร็จแล้ว รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสักครู่ เมื่อเห็นว่าข้อมูลถูกต้องจึงจะสามารถ พิมพ์ใบมอบตัวได้

 

พัฒนาโดย :: Kruhala