<< กลับหน้าหลัก >>


นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
10 ต.ค. 59 - ปัจจุบัน
:: นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม::
     ประวัติโดยสังเขป
          การดำรงตำแหน่ง :: 10 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
          การศึกษา :: ปริญญาโท บริการศึกษา

นายอัชราวุธ บปผาชาติ
พ.ศ.2557-ต.ค. 2559

.
:: นายอัชราวุธ บุปผาชาติ ::
     ประวัติโดยสังเขป
          การดำรงตำแหน่ง :: พ.ย. 2557 - 5 ต.ค. 2559
          การศึกษา :: ปริญญาโท บริการศึกษา

ดร.เดชา จันดาพันธ์
พ.ศ.2552-2557

 
:: ดร.เดชา จันดาพันธ์ ::
     ประวัติโดยสังเขป
          เกิด :: วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 1954
          การดำรงตำแหน่ง :: 10 ก.พ. 2552 - 30 ก.ย. 2557 (เกษียณอายุราชการ)
          การศึกษา :: ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายวิสันต์ คุณสุทธิ์
พ.ศ. 2546 - 2552

 
:: นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ ::
     ประวัติโดยสังเขป
          การดำรงตำแหน่ง :: 10 มี.ค.2546 - 9 ก.พ. 2552
          การศึกษา :: ปริญญาโทบริหารการศึกษา

นายเปลี้ยง อาจวิชัย
พ.ศ.2544-2546

 
:: นายเปลี้อง เจริญอาจ ::
          การดำรงตำแหน่ง :: 20 ก.พ. 2544 - 9 มี.ค.2546
   

นายพนมสรรค์ คัมทวี
พ.ศ. 2533-2543

 
:: นายพนมสรรค์ คัมภ์ทวี ::
          การดำรงตำแหน่ง :: 13 มิ.ย. 2533 - 25 ส.ค.2543
          ปัจจุบัน :: เสียชีวิตด้วยโรคเมร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อ พ.ศ. 2543
โดย  ครูฮาล่าห์       
webmaster@schoolskp.com