เช็คอีเมลล์ @srikaew.ac.th
 
 
นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นายสมเกียรติ แก้วหาญ
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
น.ส.รัชนีบูลย์ แสงทอง
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป
 

 

สาส์นศรีแก้ว ฉบับที่ 2 / 2560   update 25 ก.ย. 2560

 

ข่าวสาร/ประกาศ

แอนติไวรัส

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแนวทางการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศแนวปฏิบัติการยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนประพฤติดีประจำปี 2560

พรรณนางานงานกิจการนักเรียน (กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ) (มิ.ย. 2560)

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ :: ขอซื้อตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป, ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค (เอาสารประกอบ :: หน้า1 หน้า 2) (28/9/2559 : 14.14 น.)

 

 

 
 
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 199 หมู่ 1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120  โทร. 045-979874  Fax 045-979874   email :: skp@srikaew.ac.th
webmaster :: ครูฮาล่าห์    Tel. 09-7334-7300    email :: webmaster@srikaew.ac.th