ประวัติและสภาพโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

 

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ตั้ง อยู่ที่สาธารณะดงปอ บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว บนเนื้อที่ 50 ไร่ ล้อมรอบด้วยเทือกเขา
ภูมะยาง ทางทิศด้านตะวันตก ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 27 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธรทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 62 กิโลเมตร

ปี พ.ศ. 2532 สภาตำบลศรีแก้ว ซึ่งมีนายเปี่ยง พลมาตย์ กำนันตำบลศรีแก้ว, นายหงษา แสงทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

บ้านศรีแก้ว และนายวิศิษฐ์ ขุนิกาภรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยา พร้อมประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขนาด

6x40 เมตร แล้วเปิดทำการเรียนการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนคำเตยวิทยา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหนังสือที่ 0806 / 8201 โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์" โดยมีนายวิศิษฐ์ ขุนิกาภรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยารักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่เป็นการชั่วคราว
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายพนมสรรค์ คัมภ์ทวี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ยโสธรพิทยาสรรค์ ช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ มาดำรง
ตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก
  นายพนมสรรค์ คัมภ์ทวี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 แล้วได้เสียลง สำนักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งนายธงชัย รักพวก ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ รักษาการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเปลื้อง เจริญอาจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มารักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา
  9 มีนาคม 2546 นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
จนถึง10 กุมภาพันธ์ 2552 จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม
       10 กุมภาพันธ์ 2552 นายเดชา จันดาพันธ์ ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

อตฺตา สทนฺ โต ปุริสสฺส โชติ

ห้องสมุดกาญนาภิเษก

ผู้ได้รับการฝึกดีย่อมเป็นแสงสว่างแห่งมวลมนุษย์

ตราและสัญลักษณ์
อักษรย่อ
สีประจำโรงเรียน
  เป็นรูปอักษรย่อ "ศ.ป." สร้างเป็นรูปจั่วแวดล้อม
ศ.ป.
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความบริสุทธิ์ ด้วยธรรมชาติที่เต็มด้วยป่าไม้ ภูเขา และแหล่งน้ำ ซึ่งบ่งบอก
สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น ความสมบูรณ์ของท้องถิ่น มีดวงแก้วทอแสงแปดแฉกบนยอด
คำขวัญ
ชมพู- ดำ หมายถึง ความเป็นปึกแผ่นอันเนื่องมาจาก จั่ว ซึ่งในอดีตมักจะมองเห็นดาวตกในบริเวณดังกล่าวจำนวน
มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา กีฬาเยี่ยม
ความรัก ความสามัคคี มาก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อว่า "ศรีแก้ว"
กลับหน้าแรก